ด่านศุลกากรชุมพร
Chumphon Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรชุมพร

      
   ลำดับที่                                              ชื่อ-สกุล                   ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
       1นายเนียม สุวรรณมัยไม่ทราบ พ.ศ.
       2นายผิน สุดหล้าไม่ทราบ พ.ศ.
       3นายคล้ำ เสียมศักดิ์ไม่ทราบ พ.ศ.
       4นายป่วน เขียวแก้วไม่ทราบ พ.ศ.
       5นายนิคม สุขตระการไม่ทราบ พ.ศ.
       6นายสุริยงค์ สงวนพันธ์ไม่ทราบ พ.ศ.
       7ร.ต.สมบัติ จโนภาษไม่ทราบ พ.ศ.
       8ร.ต.ประสงค์ บุณยทรรศนีย์ไม่ทราบ พ.ศ.
       9นายประวัติ กาญจนะโภคินไม่ทราบ พ.ศ.
      10นายเลิศ หอมหวลพ.ศ. 2504 - 2505
      11นายนอบ จิตตมาศพ.ศ. 2506 - 2506
      12นายพิทยา คลี่ขยายพ.ศ. 2506 - 2507
      13นายหล่อ สุวรรณหังสกุลพ.ศ. 2507 - 2509
      14นายวิรัตน์ ส่งศรีพ.ศ. 2509 - 2510
      15นายมงคล เทพหัสดิน ณ อยุธยาพ.ศ. 2510 - 2512
      16นายประสิทธิ์ สุวพงษ์พ.ศ. 2512 - 2515
      17นายจิตรภิรมย์ ทุมมานนท์พ.ศ. 2515 - 2519
      18นายประภัศร์ จินดามัยพ.ศ. 2519 - 2520
      19นายผล พูลมาพ.ศ. 2520 - 2522
      20นายเสนอ รุ่งมณีพันธุ์พ.ศ. 2522 - 2524
      21นายฉันทเริง โชติกเสถียรพ.ศ. 2524 - 2525
      22นายวิจารณ์ ประกอบศรีกุลพ.ศ. 2525 - 2527
      23นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์พ.ศ. 2527 - 2528
      24นายจรูญ มณีโรจน์พ.ศ. 2528 - 2529
      25นายจำนง นิลกระจ่างพ.ศ. 2530 - 2532
      26นายประยุทธ พันธุ์ประเสริฐพ.ศ. 2532 - 2532
      27ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณพ.ศ. 2532 - 2533
      28นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุลพ.ศ. 2533 - 2536
      29นายอิทธิวัฒน์ ทิพทัสพ.ศ. 2536 - 2536
      30นายจักรกฤช กิฎามรพ.ศ. 2536 - 2539
      31นายอนุชาติ ประยูรทองพ.ศ. 2539 - 2539
      32นายวรวุธ มีจิตต์พ.ศ. 2539 - 2541
      33นายประคัลภ์ แก้วอัมพรพ.ศ. 2541 - 2543
      34นายนิเวศ ตระกูลโตนิยมพ.ศ. 2543 - 2545
      35นายธงชัย จันทนคีรีพ.ศ. 2545 - 2546
      36นายสมนึก โตแย้มพ.ศ. 2546 - 2546
      37นายศุภชัย สร้อยหงส์พรายพ.ศ. 2546 - 2546
      38นายบัญชา อภิรติกุลพ.ศ. 2546 - 2547
      39นายวรการ มหาวงศ์พ.ศ. 2547 - 2548
      40นายวรา เดี่ยวตระกูลชัยพ.ศ. 2548 - 2550
      41นายธีรยุทธ สำนวนพ.ศ. 2550 - 2554
      42นายสหชัย งามไพโรจน์พิบูลย์พ.ศ. 2554 - 2556
      43นายชัยบูรณ์ พันธุ์แน่นพ.ค. 2556 - ก.ย. 2559
      44นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรีต.ค. 2560 - ม.ค. 2561
      45นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญก.พ. 2561 - ธ.ค. 2561
      46นางสาวอารีย์ โกมลวิลาศธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562
      47นางสาวขจิตมาศ พลวิชัยม.ค. 2563 - ม.ค. 2565
      48นายยติวัตร มนตริวัตม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 ตุลาคม 2565 10:35:40
จำนวนผู้เข้าชม : 2,625

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรชุมพร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรชุมพร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ