ด่านศุลกากรชุมพร
Chumphon Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรชุมพร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเนียม สุวรรณมัย ไม่ทราบ พ.ศ.
2 นายผิน สุดหล้า ไม่ทราบ พ.ศ.
3 นายคล้ำ เสียมศักดิ์ ไม่ทราบ พ.ศ.
4 นายป่วน เขียวแก้ว ไม่ทราบ พ.ศ.
5 นายนิคม สุขตระการ ไม่ทราบ พ.ศ.
6 นายสุริยงค์ สงวนพันธ์ ไม่ทราบ พ.ศ.
7 ร.ต.สมบัติ จโนภาษ ไม่ทราบ พ.ศ.
8 ร.ต.ประสงค์ บุณยทรรศนีย์ ไม่ทราบ พ.ศ.
9 นายประวัติ กาญจนะโภคิน ไม่ทราบ พ.ศ.
10 นายเลิศ หอมหวล พ.ศ. 2504 - 2505
11 นายนอบ จิตตมาศ พ.ศ. 2506 - 2506
12 นายพิทยา คลี่ขยาย พ.ศ. 2506 - 2507
13 นายหล่อ สุวรรณหังสกุล พ.ศ. 2507 - 2509
14 นายวิรัตน์ ส่งศรี พ.ศ. 2509 - 2510
15 นายมงคล เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2510 - 2512
16 นายประสิทธิ์ สุวพงษ์ พ.ศ. 2512 - 2515
17 นายจิตรภิรมย์ ทุมมานนท์ พ.ศ. 2515 - 2519
18 นายประภัศร์ จินดามัย พ.ศ. 2519 - 2520
19 นายผล พูลมา พ.ศ. 2520 - 2522
20 นายเสนอ รุ่งมณีพันธุ์ พ.ศ. 2522 - 2524
21 นายฉันทเริง โชติกเสถียร พ.ศ. 2524 - 2525
22 นายวิจารณ์ ประกอบศรีกุล พ.ศ. 2525 - 2527
23 นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ พ.ศ. 2527 - 2528
24 นายจรูญ มณีโรจน์ พ.ศ. 2528 - 2529
25 นายจำนง นิลกระจ่าง พ.ศ. 2530 - 2532
26 นายประยุทธ พันธุ์ประเสริฐ พ.ศ. 2532 - 2532
27 ว่าที่ ร.ต.วิชัย ธรรมสุวรรณ พ.ศ. 2532 - 2533
28 นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล พ.ศ. 2533 - 2536
29 นายอิทธิวัฒน์ ทิพทัส พ.ศ. 2536 - 2536
30 นายจักรกฤช กิฎามร พ.ศ. 2536 - 2539
31 นายอนุชาติ ประยูรทอง พ.ศ. 2539 - 2539
32 นายวรวุธ มีจิตต์ พ.ศ. 2539 - 2541
33 นายประคัลภ์ แก้วอัมพร พ.ศ. 2541 - 2543
34 นายนิเวศ ตระกูลโตนิยม พ.ศ. 2543 - 2545
35 นายธงชัย จันทนคีรี พ.ศ. 2545 - 2546
36 นายสมนึก โตแย้ม พ.ศ. 2546 - 2546
37 นายศุภชัย สร้อยหงส์พราย พ.ศ. 2546 - 2546
38 นายบัญชา อภิรติกุล พ.ศ. 2546 - 2547
39 นายวรการ มหาวงศ์ พ.ศ. 2547 - 2548
40 นายวรา เดี่ยวตระกูลชัย พ.ศ. 2548 - 2550
41 นายธีรยุทธ สำนวน พ.ศ. 2550 - 2554
42 นายสหชัย งามไพโรจน์พิบูลย์ พ.ศ. 2554 - 2556
43 นายชัยบูรณ์ พันธุ์แน่น พ.ค. 2556 - ก.ย. 2559
44 นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี ต.ค. 2560 - ม.ค. 2561
45 นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ก.พ. 2561 - ธ.ค. 2561
46 นางสาวอารีย์ โกมลวิลาศ ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มกราคม 2563 15:09:51
จำนวนผู้เข้าชม : 2,032

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรชุมพร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรชุมพร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ